måndag 16 oktober 2017

Partiledare ser inte positivt på årets fredspris

Mycket märkligt. Inte ännu har någon av de bergerligas ledare kommenterat tilldelandet av årets fredspris. Ja, inte bara märkligt det är djupt bekymrande. En organisation, som arbetar mot kärnvapen bemöts som vore den obehaglig. 
Vi vet ju varför man inte kommenterar. Man vill inte irritera president Trump och man vill inte försvåra ett inträde i kärnvapenorganisationen NATO. Däremot är man beredd att förstärka bilden av en växande västallians och ta risken av ökad aggression från Ryssland.
De borgerliga partierna försöker få oss att tro att enda sättet att mildra aggressivt beteende från Putin är medlemskap i NATO, medan mycket talar för att aggressiviteten är orsakad av NATO-utvidgningen.
Låt oss nu inför kommande val ta reda på vilka kandidater, som förordar svenskt NATO.medlemskap och inte kryssa deras namn på valsedlarna. Låt oss ta reda på vilka kandidater, som är beredda att i riksda´n arbeta aktivt mot ett medlemskap. Vi sätter kryss för dessa.

lördag 14 oktober 2017

Rensning i förråd

harald.nordlund@gmail.com
Bassäng för trädgårdsfontän                          150 kr
Barnstol, trä                                                     50 kr
Isoleringspapp, Vesta Pro 2 rullar                  250 kr
Två basketkorgar                                              40 kr
Skridskor, storlek 40                                        50 kr
Kaffebryggare                                                  50 kr
Blazer 3 st                                                          50 kr/st
Prylar att sälja på loppis                                 
Resväska + små väskor                                   150 kr

Ägnar sig EU åt det den ska?


Tänk vilken kreativitet, som finns inom EU. Dock saknas den i fråga om klimat och miljö och den saknas i fråga om att komma till rätta med våld och ofred. Tänk om man ägnade dessa kärnfrågor samma aktivitet som frågor som egentligen strider mot subsidiaritetsprincipen

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt (FiU7) 

EU-kommissionen vill ändra reglerna för tillsyn av de aktörer som är mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner. Syftet med kommissionens förslag är att förstärka tillsynen av centrala motparter för att minska risker i handeln.
Riksdagen menar att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Enligt förslaget ska det bland annat finnas krav på samtycke från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och relevanta centralbanker för vissa beslut. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de kontrollverktyg som redan finns och förslaget riskerar att skapa en ineffektiv tillsynsstruktur.
Riksdagen beslutade att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

fredag 13 oktober 2017

En stor nyhet som fått litet utrymme

Märkligt att detta inte fått större uppmärksamhet än det fått. Skrämmande nonchalans. En litetröst är dock, men väldigt liten, att kärnkraften så småningom avvecklas. Dock har vi dragit på oss ett fortfarande olöst problem

"Strålsäkerhetsmyndigheten har känt till att stråldosen från slutförvaret av kärnavfall kan bli tiotals gånger högre än riskgränsen. Det visar dokument som Sveriges Natur har tagit del av. Ändå har myndigheten valt att inte presentera siffrorna i den pågående processen i Mark- och miljödomstolen. Där hävdar myndigheten att förslaget från bolaget som ansvarar för slutförvaret bör få godkänt.
Risker med slutförvaret tystades ned av Strålsäkerhetsmyndigheten. Kopparkrypets påverkan på säkerheten för kärnavfallet kan bli större än hittills känt. Om kapslarna spricker kan den farliga strålningen nå markytan där människor, djur och växter lever.
Publicerat av Sveriges Natur den 11 oktober 2017
Just nu pågår förhandlingar i Mark- och miljödomstolen om slutförvar av 12 000 ton svenskt kärnavfall som är så radioaktivt att det skulle döda den som närmar sig utan skydd. Enligt förslaget, som har ställts samman efter 40 års arbete, ska det utbrända bränslet grävas ner djupt ner i urberg utanför Östhammar och skyddas av lager av metall, lera och berggrund.
Bakom förslaget står industrins bolag svensk Kärnbränslehantering, AB. Den myndighet som har haft i uppdrag att granska om bolagets förslag är säkert för allmänheten är statliga Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I juni förra året lämnade myndigheten in sin slutsats att förslaget är bra nog för att godkännas. Men nu har Sverige Natur fått tillgång till dokument som visar hur myndighetens experter tvekade inför beslutet. Vi kan också berätta om siffror som har undanhållits domstolen.

Tveksamheter städades bort

Det här är berättelsen om att 40 års forskning inte räckte till för att få fram ett förslag som kunde övertyga alla Strålsäkerhetsmyndighetens experter och att myndighetens tveksamheter till förslaget städades bort inför domstolsförhandlingen.
Mars 2008. I ett dokument skriver företrädare för myndigheten bekymrat om processer som skulle kunna spräcka den enda täta barriären mot utsläpp av strålning till omgivningen, nämligen en fem meter lång kapsel av koppar täckt av ett fem centimeter tjockt lager av koppar. I dokumentet redogörs för processer som kallas spänningskorrosion och kopparkryp. (Se faktaruta) De behöver ” beaktas noga i säkerhetsanalyser för slutförvaring av använt kärnbränsle.” enligt dokumentet.
18 april 2016. Trots att åtta år förflutit har branschen ännu inte lyckats hitta någon lösning på problemen med kryp och spänningskorrision. Under tiden har nya studier tillkommit som visat på allvaret i processerna. Nu återstår två månader till dess att myndigheten ska lämna in sitt yrkande till Mark- och miljödomstolen vid tingsrätten i Nacka. I Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Solna samlas gruppen för långsiktig säkerhet. Kring bordet sitter åtta personer som har det yttersta ansvaret för att granska att det svenska kärnavfallet förvaras säkert på lång sikt. När det är dags att fatta beslut om förslaget ska godkännas, kvarstår oron för vad krypning och spänningskorrosionen kan ställa till med.

Sveriges Natur har tagit del av dokument som visar att Strålsäkerhetsmyndigheten känt till risker som inte kommit till domstolens kännedom.

Enligt det förslag som har lämnat in för slutförvar ska ingen av de viktiga kopparkapslarna där bränslet förvaras gå sönder, i alla fall inte innan tusen år ha gått. Men av protokollet från mötet, som Sveriges Natur har tagit del av, framgår att det där med att inga kapslar går sönder kanske inte stämmer. Gruppen anser att förslaget utgår från undersökningar av hållfasthet som pågått under för kort tid. ”Om man inte tror på SKB kan man inte utesluta att alla kapslar går sönder” står det. SKB är alltså industrins bolag, Svensk Kärnbränslehantering. Då handlar det om återigen om krypmekanismen som kan göra att kapseln brister.

41 gånger större än riskdosen

2 maj 2016. Med bara en dryg månad kvar till deadline fortsätter beräkningarna. I ett dokument daterat 2 maj 2016, som ser ut som underlag till en presentation, framgår att 352 kapslar kan spricka på grund av kryp inom 300 år. I tabellen framgår att i det fallet blir stråldosen som når markytan via grundvattnet 25 gånger tillåten årsdos eller 352 miljondels sievert. I tabellen finns en kolumn med en symbol som markerar att det är mycket mer än 14 miljondels sievert som är den riskdos som tillåts enligt riktlinjerna. Så att ingen ska missa vad det handlar om. För det är gränsen 14 miljondels sievert som ska hållas och domstolens granskning går ut på att ta reda på om det kan bli så.
Men det kan bli värre ändå. En olycklig kombination av faktorer kan leda till utsläpp som är 41 gånger större än riskdosen. Det vill säga att 4 000 procent mer än vad som tillåts enligt miljöbalken släpps ut om 1122 kapslar skadas av kryp kombinerat med spänningskorrosion och väteförsprödning, även det inom loppet av 300 år.

Kurvor som visar värsta scenariot med 41 gånger riskdosen.
Diagram från en presentation den 2 maj 2016 som visar att i värsta scenariot kan dosen bli 41 gånger riskdosen.

I prydliga tabeller redovisas siffrorna och de finns också inritade i grafer, med gränsen för vad som är tillåtet utsatt. Tio olika scenarier presenteras. Vid några står det skrivet ”mest extrema”, alltså att sannolikheten är liten. Men för de värsta fallen finns ingen sådan markering. I sammanlagt sex av de tio fallen riskerar stråldosen att passera riskgränsen.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SMM, står nu inför tre alternativ. Att bifalla, att avslå eller att begära kompletteringar. En sida i dokumenten handlar om fördelarna med ett avslag och på plussidan nämns att det då blir ”Tydligt att SSM inte är övertygad av SR-Site”. SR-Site är industrins säkerhetsanalys. Det vill säga den analys som ska ligga till grund för domstolens beslut.
I dokumentet står också att en bättre säkerhetsanalys skulle kunna visa att ”referensutformningen inte uppfyller kraven”.

Bekymrade säkerhetsexperter

15 juni 2016. Vid mötet två veckor innan yrkandet till domstolen ska lämnas in är flera av säkerhetsexperterna uppenbart bekymrade. En av dem säger enligt protokollet ”att det finns andra beräkningsfall som visar högre dos/risk” än de som redan har varit uppe på bordet. En annan anser att ”tillståndsansökan ska avstyrkas” eller “ åtminstone kompletteras med analyser av hur hotet mot kopparens hållfasthet påverkar förvarets skyddsförmåga.”

Utdrag ur protokoll från mötet.
Inte ens vid mötet två veckor innan myndigheten skulle skicka in sitt yttrande till domstolen var experterna överens om att förslaget är säkert.

Ändå blir slutordet i protokollet från mötet: ”Dock, detta har ingen påverkan på våra bedömningar då den samlade bilden är att barriärsystemet kan optimeras”. Men hur den optimeringen ska gå till nämns inte. Och enligt mötets samlade slutsats blir dosen som når omgivningen i alla fall inte högre än vad som kommer från bakgrundsstrålning, “doserna vid kapselbrott ligger alla under bakgrundsstrålningen även om upp till 1175 kapslar går sönder.” Men det är långt ovanför riskdosen, nästan hundra gånger.

Yrkandet lämnas in

29 juni 2016. Myndigheten lämnar in yrkandet till Mark- och miljödomstolen. Där står att ”Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker Svensk Kärnbränslehanterings ansökan enligt miljöbalken”. Grunden för det är att myndigheten ”bedömer att SKB:s slutsatser är rimliga, det vill säga att anläggningens konstruktion uppfyller myndighetens krav avseende barriärfunktion”. Därmed skriver myndigheten under på Svensk Kärnbränslehanterings egen säkerhetsanalys som förutsätter noll kapselbrott under de första tusen åren. Eller med Svensk Kärnbränslehanterings egna ord: ”kapselbrott under de första 1 000 åren kan uteslutas, med undantag för en minimal sannolikhet för skador på grund av jordskalv”.
5 september 2017. Förhandlingarna i domstolen i Nacka inleds. Där berättar Allan Hedin från Svensk Kärnbränslehantering, om bolagets bedömning av riskgränsen.
– Hos maximalt utsatta individer hamnar vi med marginal under SSMs riskkriterium under en miljon år.
Men domstolen har inte tillgång till Strålsäkerhetsmyndighetens beräkningar som visar större risker. För Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade aldrig in dem till domstolen. När Sveriges Natur försöker begära ut dokumenten avslås begäran med hänvisning till att de utgör arbetsmaterial. Inte ens när domstolen efterågar beräkningar om kapselbrott under de första tusen åren presenterar myndigheten materialet. Frågan ställs då till Svensk Kärnbränslehantering som ännu inte kommit in med siffrorna till domstolen.
9 oktober 2017. Nu kontaktar Sveriges Natur Strålsäkerhetsmyndigheten för att ställa frågor om processerna utifrån en intervju med en professor som studerat och varnatför dem. Myndigheten svarar skriftligt:
“SSM anser att SKB:s underlag i form av säkerhetsanalysen SR-Site, underlagsrapporter, kompletteringar och förtydliganden är tillräckligt för att kunna ta ställning till och tillstyrka slutförvarsansökan.”
Men i de läckta dokumenten framkommer tydligt att experterna ifrågasatt just säkerhetsanalysen SR-Site. I ett av de läckta dokumenten skrevs ju rakt ut att en fördel med ett avslag vore att det skulle bli tydligt att myndigheten inte var övertygad av industrins säkerhetsanalys.
Vad gäller rapporter om kopparens förmåga att stå emot krypdeformation skriver myndigheten, utan att veta att Sveriges Natur har tillgång till dokumenten:
”Vi har inget underlag som pekar på att SKB:s beräkningar skulle vara felaktiga.”
Men just krypdeformationen är vad som ger det näst värsta scenariot i SSMs eget dokument, det som ger 25 gånger riskdosen. Och enligt ett protokoll från april år 2016 ansåg gruppen det att det ”kan tänkas att vissa frågor inte går att lösa, och då kommer det att handla om vilka osäkerheter som är acceptabla”.

Myndigheten svarar

10 oktober 2017. Nu ställer Sveriges Natur frågor utifrån de risker som Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat och satt siffror på i dokumenten. Bo Strömberg från myndighetens granskningsgrupp svarar.
Han berättar att de händelsekedjor som myndigheten räknat på varit en del av granskningsprocessen.
– Det är beräkningar som syftar till att illustrera betydelsen av att något händer. Det betyder inte att vi tror att det ska hända. Det här är hypotetiska doser och det finns en relation mellan sannolikhet och konsekvens som måste beaktas.
På frågan om det finns siffror för sannolikheten för de olika konsekvenserna som beskrivits svarar Bo Strömberg:
– Nej, det är SKBs uppgift att ta fram den.
Myndigheten själv har fört ett resonemang och utifrån det kommit fram till att föreskriftskraven kommer att uppfyllas. Precis hur resonemanget gått, ska framgå i en rapport som han ska skicka senare, men som aldrig når redaktionen innan den här texten publiceras.
Vad gäller en av de värsta processerna, kryp, som ensam kan ge 25 gånger riskdosen och kapselns väggar utsätts för tryck, så svarade ju myndigheten tidigare till Sveriges Natur: ” Vi har inget underlag som pekar på att SKBs beräkningar skulle vara felaktiga. ”. Men myndigheten hade ju egna siffror som visar att kryp visst kan ställa till med problem.
– Det finns som du påpekar skäl att titta mer på krypmekanismer, säger Bo Strömberg nu.
Han berättar att sökanden måste lämna in ytterligare säkerhetsanalyser, för senare bedömningar och att svagheter och osäkerheter ska tas om hand senare.
Men borde inte Mark- och miljödomstolen ändå ha fått siffrorna som visar mångfalt högre stråldos än vad som riskkriteriet tillåter?
– Jag tror att de har kommit fram i domstolen. Jag tror att bland annat att MKG tog fram de här beräkningsfallen, säger Bo Strömberg.
Fast Johan Swahn på MKG, Miljögruppernas Kärnavfallgranskning, har inte hört talas om siffrorna från myndigheten förut och avvisar att han skulle ha presenterat dem för domstolen. Han hoppas nu att de ändå ska komma domstolen tillhanda."

onsdag 11 oktober 2017

Svensk vapenexport fortsätter att vara inhumanHär  ett exempel på företeelser, som partierna borde reagera på utan dröjsmål.

Diakonia
 

Bidrar Sverige till krigsbrott i Jemen?

Vi är på väg att få ett nytt regelverk för svensk vapenexport som inte alls innehåller de skärpningar vi hade hoppats på. Det betyder förmodligen att vi kommer att fortsätta se svensk export till diktaturer och människorättsförbrytare. Redan i nuvarande regler står det nämligen att om det finns en övervägande risk för att det man exporterar kan komma att användas till allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt ska export inte tillåtas, men det följs inte. I augusti 2016 gav den ansvariga myndigheten ISP tillstånd till Saab att sälja stridsledningscentraler till Förenade Arabemiraten. Enligt militär fackpress är de mycket användbara i kriget i Jemen där den humanitära situationen är katastrofal och krigsförbrytelser begås enligt FN. Human Rights Watch riktar skarp kritik mot exporten som de menar beväpnar militär som är skyldig till krigsbrott i Jemen. Regeringen och myndigheten ISP ger olika besked om vad som gäller för att undvika risker för att svenska vapen säljs till länder där de riskerar att används vid krigsförbrytelser. Läs mitt blogginlägg här.
Diakonia skickade nyligen ut en enkät till partiledarna om hur de ställer sig till det nya lagförslaget, främst ifrågasatte vi om de verkligen tyckte att det var okej att inte allvarliga brott mot kvinnors mänskliga rättigheter finns med som ett absolut hinder för att ge tillstånd till export, och hur de ställer sig till att Sverige legitimerar odemokratiska regimer genom sin vapenexport. Tack för svaren vi har fått in från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Nu väntar vi på Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaternas svar för att kunna redovisa reslutatet. Under året har vi drivit en kampanj för att hindra svensk vapenexport till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter, och nu lämnar vi över tusentals namnunderskrifter till Utrikesdepartementet för att påverka in i det sista. 
Alltid trevligt att höra om ni har kommentarer, frågor och synpunkter! 
Vänliga hälsningar
Magnus Walan

tisdag 10 oktober 2017

Köp för att sälja på loppis

harald.nordlund@gmail.com
Bassäng för trädgårdsfontän                          150 kr
Barnstol, trä                                                     50 kr
Isoleringspapp, Vesta Pro 2 rullar                  250 kr
Två basketkorgar                                              40 kr
Skridskor, storlek 40                                        50 kr
Kaffebryggare                                                  50 kr
Blazer 3 st                                                          50 kr/st
Prylar att sälja på loppis                                 
Resväska + små väskor                                   150 k

DAGENS REFLEKTION 10 oktober: Partiledardebatten lämnar viss dålig eftersmak

I partiledardebatten i södags utsågs Ulf Kristersson till segrare. Hur man nu kan göra det. Vad betyder att man vann? Var man mest övertygande, var man mest rapp i replikerna, var man mest elak...? Många tittare tyckte debatten var mest prat i munnen på varann. Detta är något som stimuleras genom att se debatten som en tävling.
Före debatten ansågs Alliansen vara död. I dag läser jag i en ledare att Alliansen är tillbaka. Alltså: tillbaka betyder återuppstånden. Kanske ska vi fortsätta att se Jesus som den ende, som återuppstått. Antingen var Alliansen inte helt död innan eller har den inte återuppstått. Ledaren i fråga har som grund för sitt konstaterande att inga misshälligheter uppstod på Allianssidan liknande den på rödgröna sidan om vinster i välfärden.
En annan del i grunden är att inget parti i alliansgruppen överväger någon annan form av samarbete.

Jag lade emellertid märke till åsiktsskillnad i fråga om, till exempel, klimatpolitiken. Centern visade än en gång att det finns anledning att ifrågasätta dess trovärdighet som miljöparti och Liberalerna sade sig med rätta vara det nya miljöpartiet.

För mig ger en partiledardebatt än en gång anledning att undra varför Liberalerna inte är större än det är. Skicklig ledare och en tydlig politik. Låt vara att jag är kritisk på några punkter. Den lämnade dock en dålig eftersmak i det att man smetade på ytterligare murbruk över sprickorna i cementeringen av blockpolitiken. Tråkigt och sakligt omotiverat.